22 266 81 43

Masz pytania? Zadzwoń!

Regulamin Promocji „Karta rabatowa”

1. [Organizator]

 • 1. Organizatorem promocji jest freedom nieruchomości sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn, NIP 739 381 70 77, Regon: 280576680, KRS: 0000523405 (dalej “Organizator”)

2. [Zasady Promocji]

 • 2.1 Aby wziąć udział w promocji, należy pobrać kartę rabatową i wskazać - za jej wcześniejszym pozwoleniem - osobę (poprzez wskazanie imienia, nazwiska i nr telefonu), z którą skontaktuje się przedstawiciel freedom nieruchomości celem zaproponowania współpracy. Każda wskazana osoba upoważnia do 5% rabatu od wynagrodzenia pośrednika wskazanego w umowie pośrednictwa. Łącznie można wskazać 3 osoby i otrzymywać 15% rabatu.
 • 2.2 Rabat, o którym mowa w pkt 2.1. zostanie przyznany pod warunkiem, że wskazana osoba zawrze z Pośrednikiem umowę pośrednictwa w zakupie/sprzedaży/najmie nieruchomości
 • 2.3. Rabat zostanie zrealizowany przy ostatecznym rozliczeniu z klientem.
 • 2.4 Kartę można realizować bezterminowo.

3. [Przetwarzanie danych osobowych]

 • 3.1 Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika Promocji jest Organizator.
 • 3.2 Danymi niezbędnymi do celów realizacji Promocji i postanowień Regulaminu są: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, nr telefonu.
 • 3.3 Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.), Uczestnik Promocji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach lub usługach Administratora i podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • 3.4 Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Promocji.
 • 3.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji i otrzymania kuponu rabatowego.
 • 3.6 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • 3.7. Niezwłocznie po przekazaniu danych osoby, o której mowa w pkt. 2.1. Administrator danych jest obowiązany poinformować ją o: adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku; celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych; źródle danych; prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. [Postępowanie reklamacyjne]

 • 4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres marketing@freedom-nieruchomosci.pl z dopiskiem: karta rabatowa.
 • 4.2 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 • 4.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
 • 4.4 Reklamacja rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 4.5 O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji.

5. [Postanowienia końcowe]

 • 5.1 Regulamin Promocji jest dostępny na stronie Promocji na http://www.freedom-nieruchomosci.pl/promocja.html.
 • 5.2 Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, którymi są: przedłużenie lub skrócenie okresu trwania Promocji, zmiany przedmiotu Promocji, ważne przyczyny ekonomiczne lub marketingowe leżące po stronie Organizatora lub Koordynatora. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa uprzednio nabytych przez Uczestników.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać znacznie lepiej.Rozumiem