Zobacz, jak pracujemy w sytuacji COVID-19
WIĘCEJ

Oferta dla inwestora

Opole, ul. Wrocławska
2 000 000 zł
Oferta dla inwestora
Oferta dla inwestora
 • cena za m2
  133 zł
 • powierzchnia działki
  15 000,0 m2
 • przeznaczenie działki
  Budowlana

Oferta dla inwestora

Opole, ul. Wrocławska
2 000 000 zł
 • cena za m2
  133 zł
 • powierzchnia działki
  15 000,0 m2
 • przeznaczenie działki
  Budowlana

Oferujemy atrakcyjnie położoną działkę budowlaną, mieszkaniowo-usługową o powierzchni łącznej ok. 1.5 ha, położoną w cichym i spokojnym miejscu w Opolu - Bierkowicach, tylko 4 km od rynku miasta.

Dojazd od ulicy drogą wewnętrzną.

Woda, prąd, kanalizacja, gaz w ulicy.

W przypadku nabywania pojedynczych działek, o powierzchni minimum 1500 m2, cena wynosi 150 zł za 1 m2.

Aktualny plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego umożliwia szybkie rozpoczęcie budowy.

UWAGA: Niżej przedstawiamy możliwości budowy, wynikające z planu:

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz usługi – należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługi lub zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, z zastrzeżeniem ustaleń przepisów szczegółowych;

Usługi – należy przez to rozumieć:

a) usługi z zakresu obsługi ludności lub przedsiębiorstw – należy przez to rozumieć:

- handel detaliczny – obiekty służące sprzedaży detalicznej o powierzchni sprzedaży do 2000 m², przystosowane do przyjmowania klientów, oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych, apteki, sklepy zoologiczne,

- gastronomię – restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności kateringowej, obiekty małej gastronomii,

- rozrywkę – dyskoteki, kluby, sale taneczne, kasyna, salony gier, kręgielnie, sale bilardowe, kawiarnie internetowe, gabinety doradcze,

- biura – budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, biura podróży,

- drobne rzemiosło i usługi – punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, modystycznych, kaletniczych, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, studia tatuażu, kwiaciarnie, punkty florystyczne, szalety,

- obiekty kongresowe, konferencyjne oraz kształcenia dodatkowego,

– wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;

b) usługi turystyki – należy przez to rozumieć:

- budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, gospody, schroniska turystyczne, domy wycieczkowe, zajazdy, kwatery wraz z obiektami towarzyszącymi,

- punkty informacji turystycznej;

c) usługi opieki zdrowotnej – należy przez to rozumieć:

- poradnie medyczne – przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne (np. bioenergoterapeutyczne, znachorskie),

- pracownie medyczne – pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego;

d) usługi oświaty – należy przez to rozumieć prywatne i publiczne żłobki, kluby dziecięce, przedszkola i szkoły, zlokalizowane na wydzielonych działkach, zagospodarowanych z udziałem zieleni wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;

e) usługi kultury – należy przez to rozumieć:

- obiekty upowszechniania kultury – domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne, świetlice,

- wystawy i ekspozycje – muzea, galerie sztuki, sale wystawowe,

- obiekty kultury sakralnej – świątynie i obiekty zgromadzeń religijnych, w tym kaplice, plebanie, domy parafialne i katechetyczne,

- pracownie artystyczne – pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych,

- obiekty imprez plenerowych – obiekty przystosowane do organizowania imprez poza budynkami, wraz z obiektami towarzyszącymi;

f) usługi administracji – należy przez to rozumieć:

- urzędy – obiekty organów administracji państwowej, rządowej, samorządowej i wymiaru sprawiedliwości,

- obrona cywilna i służby ochrony, w tym straż miejska, straż pożarna, straż ochrony kolei, agencje ochrony,

– wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą;

g) usługi sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć terenowe urządzenia sportowe

– niekryte urządzenia do uprawiania sportu i rekreacji, w tym boiska, baseny letnie, oraz kryte urządzenia sportowe – kryte w całości lub części urządzenia do uprawiania sportu,

(w tym hale sportowe, lodowiska, pływalnie, fitness kluby);

h) usługi obsługi komunikacji – należy przez to rozumieć stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne, myjnie samochodowe, wypożyczalnie pojazdów oraz dworce autobusowe wraz z obiektami towarzyszącymi;

i) usługi pogrzebowe – należy przez to rozumieć:

- zakład pogrzebowy – podmiot gospodarczy organizujący i wykonujący usługi pogrzebowe, nieposiadający infrastruktury umożliwiającej przechowywania i przygotowania zwłok, szczątków lub prochów do pochówku,

- przedsiębiorstwo pogrzebowe – podmiot gospodarczy świadczący usługi pogrzebowe, posiadający infrastrukturę umożliwiającą transport, przechowywanie i przygotowanie zwłok, szczątków lub wraz z obiektami towarzyszącymi oraz zielenią

Polecamy.

Zainteresowany ?

Zapraszam do kontaktu telefonicznego i porozmawiania o szczegółach oferty.

Konrad Wotka - tel. 664 086 862

k.wotka@freedom-nieruchomosci.pl

Zapraszamy również do naszego biura w Opolu przy ul. Ozimskiej 73A (róg Plebiscytowej)

Przy zakupie nieruchomości pomagamy w uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu na rynku.

English version

We offer an attractive building plot, residential and service area with a total area of approx. 1.5 ha, located in a quiet and peaceful place in Opole - Bierkowice, only 4 km from the city market. Access from the street by internal road. Water, electricity, sewerage, gas in the street. In the case of acquisition of individual plots with an area of minimum 1500 m2, the price is PLN 150 per 1 m2. The current local zoning plan allows for a quick start of construction. ATTENTION: Below we present the construction possibilities resulting from the plan: Single-family housing and services - it should be understood as single-family housing, single-family housing or services with services, subject to the provisions of specific provisions; Services - should be understood as: a) services in the service of people or enterprises - it should be understood as: - retail - facilities for retail sales with a sales area up to 2000 m², adapted to receive customers, and points of sale of bets, games of chance and lottery and sports betting, pharmacies, pet stores, - gastronomy - restaurants, bars, cafes, cocktail bars, wine bars, pubs, canteens, catering facilities, small catering facilities, - entertainment - discos, clubs, dance halls, casinos, games rooms, bowling alleys, billiard rooms, internet cafes, consulting rooms, - offices - buildings or parts thereof, in which activities related to management, organization, consulting, finances, insurance, design, real estate services, renting, brokering, running interests, research and development, archiving, publishing, advertising, translation, processing and transmission of information, IT, preparation of television and radio programs, reception of parcels, administration, justice, travel agencies, - small crafts and services - shoemaker, tailor, saddlery, photographic and bookbinding services , polygraphy, jewelery, hairstyling, hairdressing, cosmetics, watchmakers, modish, leather goods, repair points for personal and household goods, visage and weight loss studio, baths and saunas, solariums, massage rooms, laundry rooms, rental and rental facilities, studio tattoos, florists, floristic points, chalets, - congress, conference and additional education facilities, - with accompanying facilities and devices related to their operation; b) tourism services - this should be understood as: - non-residential buildings for tourist accommodation, including hotels, motels, guest houses, inns, tourist hostels, tourist houses, inns, accommodation units and accompanying facilities, - tourist information points; c) health care services - it should be understood as: - medical clinics - clinics, outpatient clinics, outpatient clinics, health centers, doctors' surgeries, dialysis stations, medical rehabilitation centers, blood donation centers, antenatal schools, paramedical parlors (eg bio-energy therapies, overseas), - medical laboratories - medical diagnostics laboratories, dental prosthetics and orthodontics, orthopedic laboratories, blood banks, organs and bone marrow; d) education services - it should be understood as private and public crèches, children's clubs, kindergartens and schools, located on separate plots, developed with the participation of green areas along with accompanying facilities and facilities related to their operation; e) cultural services - it should be understood as: - cultural dissemination facilities - cultural centers, libraries, media libraries, movie rentals, information centers, thematic clubs, community centers, - exhibitions and exhibitions - museums, art galleries, exhibition halls, - sacral culture objects - temples and objects of religious gatherings, including chapels, presbyteries, parish and catechetical houses, - art studios - rooms or buildings specialized for the creation of artistic works, - outdoor events - facilities adapted to organize events outside buildings, including accompanying facilities; f) administration services - it should be understood as: - offices - objects of state, government, self-government and justice administration authorities, - civil defense and security services, including municipal police, fire brigade, railway security guard, security agencies, - together with accompanying facilities and devices related to their operation; g) sports and recreation services - it should be understood as field sports equipment - uncovered devices for sports and recreation, including playgrounds, summer swimming pools, and covered sports equipment - covered in whole or in part with equipment for sports, (including sports halls , ice rinks, swimming pools, fitness clubs); h) communication service services - it should be understood as fuel stations, car workshops, diagnostic stations, self-service car washes

Ogólne warunki
Rynek: Wtórny
Cena: 2 000 000 zł
Cena za m2: 133 zł
Dostępne od: 2019-05-27
Przeznaczenie działki: Budowlana
Powierzchnia działki: 15 000.0 m2
Powierzchnia działki - jednostka: 0.0 m2
Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
Opis nieruchomości
Kształt działki: Nieregularny
Ukształtowanie działki: Płaska
Ogrodzenie: Brak

Mam pytanie

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Negocjuj cenę tej nieruchomości

Nasz agent przedstawi ją sprzedającemu i szybko wróci do Ciebie z informacją!

Wybierz wersję wydruku