2 obiekty biurowo - handlowo - usługowe, 640m2

Opole, ul. Kazimierza Malczewskiego
2 500 000 zł
2 obiekty biurowo - handlowo - usługowe, 640m<sup>2</sup>
2 obiekty biurowo - handlowo - usługowe, 640m<sup>2</sup>
 • cena za m2
  2 500 000 zł
 • powierzchnia
  640,0 m2
 • rodzaj budynku
  Biurowo-handlowy
 • rok budowy
  1968

2 obiekty biurowo - handlowo - usługowe, 640m2

Opole, ul. Kazimierza Malczewskiego
2 500 000 zł
 • cena za m2
  3 906 zł
 • powierzchnia
  640,0 m2
 • rodzaj budynku
  Biurowo-handlowy
 • rok budowy
  1968

Budynek biurowo - usługowy i zabytkowa kamienica w sercu miasta

 • zabytkowa kamienica
 • budynek biurowy
 • aktualny MPZP
 • doskonała lokalizacja

Wyjątkowa oferta 2 nieruchomości w doskonałej lokalizacji w sercu Opola.

Idealne miejsce na prestiżową siedzibę firmy, małą klinikę lub wszelkiego rodzaju działalność usługową.

Na sprzedaż piękna zabytkowa kamienica na ulicy Malczewskiego 4 oraz sąsiadujący z nią budynek biurowo - usługowy Malczewskiego 4a.

Budynki stwarzają szerokie możliwości inwestycyjne ze względu na korzystne zapisy planu miejscowego.

Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przewiduje dla nieruchomości następujące przeznaczenie:

\"17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16 MW/U, przeznaczonym na zabudowę

mieszkaniową wielorodzinną z usługami, obowiązują następujące ustalenia:

1) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się również zabudowę zamieszkania

zbiorowego, mieszkaniową jednorodzinną i mieszkania towarzyszące oraz usługi kultu

religijnego i turystyki;

2) przeznaczenie uzupełniające – parkingi;

3) teren może być objęty jednym z przeznaczeń podstawowych lub łącznie tymi

przeznaczeniami w dowolnych proporcjach;

4) w budynku o funkcji mieszkaniowo-usługowej usługi można lokalizować pod warunkiem

zapewnienia niezależnych wejść do budynku dla części mieszkalnej i usługowej

z zastrzeżeniem § 3 ust 2 pkt 5;

5) nie wyznacza się minimalnej powierzchni biologicznie czynnej;

6) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7) poza liniami określonymi w pkt 6 obowiązują historyczne linie zabudowy pokrywające się

z obrysami zabudowy zabytkowej;

8) dla obiektów oznaczonych na rysunku planu jako obiekty do likwidacji:

a) zakaz przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy z zastrzeżeniem lit.b,

b) dopuszcza się przebudowę oficyny budynku przy ul. Osmańczyka 13 pod warunkiem

poprawienia estetyki elewacji odznaczającego się wysokim poziomem estetycznym

rozwiązań architektonicznych z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów;

9) zakaz lokalizacji budynków;

10) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków;

11) dla obiektu dysharmonizującego, oznaczonego na rysunku planu, poprawienie estetyki

elewacji odznaczające się wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych

z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów przy zachowaniu współczesnej formy

budynku;

12) dopuszcza się wyznaczenie maksymalnie 1 miejsca gromadzenia odpadów obsługującego

cały teren, oprócz wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach;

13) poprawienie estetyki elewacji pokazanej na rysunku planu jako elewacja do specjalnego

opracowania;

14) zachowanie ogólnodostępnego ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu;

15) objęcie terenu zasadami ochrony konserwatorskiej określonymi w § 7 pkt 1, pkt 3, pkt 5,

pkt 7, pkt 11. \"

link do uchwały:

https://bip.um.opole.pl/download/file/uchwa%C5%82y/sriiuchwala.pdf

Oba budynki były wykorzystywane na działalność biurowo - usługowo - handlową. Obecnie część pomieszczeń jest wynajmowana na działalność usługową (fryzjer, kaletnik i skate-shop).

Zabytkowa kamienica mieści w sobie na parterze 2 lokale usługowe oraz część biurową i socjalną na piętrze a także poddasze jako strych oraz jest w niewielkiej części podpiwniczona.

W \"nowszym\" obiekcie parter był wykorzystywany na działalność handlową, na 1 piętrze jest przede wszystkim duża otwarta przestrzeń bez ścian nośnych pozwalająca na duże możliwości aranżacyjne, 2 piętro zagospodarowane jest na pokoje gościnne i sale szkoleniowe.

Wokół budynków zlokalizowane są miejsca parkingowe na terenie nieruchomości.

Na ten moment oba budynki są ze sobą połączone wewnętrznym przejściem i posiadają jedno wspólne ogrzewanie - kotłownia gazowa w części piwnicznej, ale formalnie są to 2 odrębne nieruchomości na dwóch księgach wieczystych więc nic nie stoi na przeszkodzie by zostały faktycznie rozdzielone i każdy posiadał własne media, a także żeby mogły pełnić 2 niezależne funkcje.

Obie nieruchomości posadowione są na 2 działkach w użytkowaniu wieczystym.

Cena ofertowa to 2.5mln brutto za obie nieruchomości.

To wyjątkowa i rzadko spotykana oferta z dużym potencjałem inwestycyjnym.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń i porozmawiaj o szczegółach i umówić się na prezentację.

Aleksandra Cieplik

tel. 697 700 701

e-mail: a.cieplik@freedom-nieruchomosci.pl

www.freedom-nieruchomosci.pl

Zapraszam również do naszego Oddziału znajdującego się w Opolu przy ul. Ozimskiej 73A/1C (róg z Plebiscytową)

Przy zakupie nieruchomości pomagamy również w uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu na rynku.

English version

A unique offer of 2 properties in a great location in the heart of Opole. An ideal place for a prestigious company headquarters, a small clinic or any type of service activity. For sale a beautiful historic tenement house at 4 Malczewskiego Street and the neighboring office and service building, Malczewskiego 4a. The buildings create wide investment opportunities due to the favorable provisions of the local plan. The current local development plan provides for the following use for the property: "17. In the area marked in the plan drawing with the symbol 16 MW / U, intended for multi-family housing with services, the following provisions apply: 1) as part of the primary purpose, the development of collective residence is also allowed, single-family housing and flats, as well as religious and tourism services; 2) supplementary purpose - parking lots; 3) the area may be included in one of the basic purposes or jointly with these purposes in any proportions; 4) in a building with a residential and service function, services can be located under the condition of providing independent entrances to the building for the residential and service part, subject to § 3 (2) (5); 5) no minimum biologically active area is determined; 6) impassable lines of development in accordance with the plan drawing; 7) except for the lines specified in point 6, apply historian different lines of buildings coinciding with the outlines of historic buildings; 8) for objects marked in the plan drawing as objects to be liquidated: a) prohibition of reconstruction, extension, superstructure and reconstruction, subject to letter b, b) reconstruction of the outbuilding of the building at ul. Osmańczyka 13, provided that the aesthetics of the facade is improved with a high aesthetic level of architectural solutions using high-quality materials; 9) prohibition of the location of buildings; 10) prohibition of extension and superstructure of existing buildings; 11) for a disharmonizing object, marked on the plan drawing, improving the aesthetics of the facade characterized by a high aesthetic level of architectural solutions with the use of high-quality materials while maintaining the contemporary form of the building; 12) it is allowed to designate a maximum of 1 waste collection site serving the entire area, except for separate rooms in buildings; 13) improving the aesthetics of the facade shown in the plan drawing as a facade for special development; 14) maintaining the generally accessible pedestrian passage in accordance with the plan drawing; 15) covering the area with the conservation protection rules set out in § 7 point 1, point 3, point 5, point 7, point 11. "link to the resolution:

https://bip.um.opole.pl/download/file/uchwa%C5 % 82y / sriiuchwala.pdf Both buildings were used for office, service and commercial activities. Currently, some of the rooms are rented for service activities (hairdresser, purse maker and skate-shop). the first floor has a large open space without load-bearing walls allowing for large arrangement possibilities, the second floor is developed for commercial purposes. Guest rooms and training rooms There are parking spaces within the property around the buildings, at the moment both buildings are connected by an internal passage and have one common heating - gas boiler room in the basement part, but formally they are two separate properties on two land and mortgage registers, so nothing prevents them from actually being separated and each having its own utilities, and also that they could perform 2 independent functions. Both properties are situated on 2 plots in perpetual usufruct. The asking price is 2.5 million gross for both properties. It is a unique and rare offer with great investment potential. Do you want to know more? Call us and talk about the details and arrange a presentation. Aleksandra Cieplik tel. 697 700 701 e-mail: a.cieplik@freedom-nieruchomosci.pl www.freedom-nieruchomosci.pl I also invite you to our branch located in Opole at ul. Ozimska 73A / 1C (corner with Plebiscytowa) When purchasing real estate, we also help in obtaining the best loan on the market.

Ogólne warunki
Rynek: Wtórny
Cena: 2 500 000
Powierzchnia: 640.0 m2
Cena za m2: 3 906
Liczba pięter: 2
Rok budowy: 1968
Dostępne od: 2021-01-01
Powierzchnia użytkowa: 590.0 m2
Rodzaj nieruchomości: komercyjna
Powierzchnia działki: 400.0 m2
Opis budynku
Rodzaj budynku: Biurowo-handlowy
Stan budynku: Do adaptacji
Materiał: Cegła
Media
Gaz: Tak
Prąd: Tak
Otoczenie
Droga dojazdowa: Asfaltowa
Opis nieruchomości
Kształt działki: Prostokąt
Ukształtowanie działki: Lekko nachylona
Ogrodzenie: Brak

Mam pytanie

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Negocjuj cenę tej nieruchomości

Nasz agent przedstawi ją sprzedającemu i szybko wróci do Ciebie z informacją!

Wybierz wersję wydruku